14 آذر

تشخیص استافیلوکوک اورئوس و مهمترین استافیلوکوک ها

تشخیص استافیلوکوک اورئوس :

طبق مطالب گذشته پس از اینکه با روش تست کاتالاز و غیره توانستیم بفهمیم کلنی مربوط به استافیلوکوک هست؛حال میبایست نوع گونه را مشخص کنیم.

استافیلوکوک

مهمترین استافیلوکوک ها عبارتند از:

 1. اورئوس
 2. اپیدرمیدیس
 3. ساپروفیتیکوس

ابتدا نحوه  تشخیص استافیلوکوک اورئوس :

ما ازاین تستها میتوانیم استفاده کنیم.

 1. تست کوآگولاز
 2. تست DNase
 3. تخمیر قند مانیتول
 4. حساسیت به نووبیوسین
 5. تست فسفاتاز
 6. فاژ تایپینگ

استافیلوکوک

 • تست کواگولاز : به دو روش انجام میشود ( روش لوله و روی لام )
 • استاف های کواگولاز مثبت مانند اورئوس قادر به تولید آنزیم کواگولاز و برخی پروتئین های دیگر با خاصیت انعقادی میباشند.این فاکتورها قادرند پروترومبین را بدون نیاز به کلسیم به ترومبین تبدیل  نموده و پلاسما را منعقد کنند

روش لوله :

ابتدا پلاسمای سیتراته (حاوی ضد انعقاد سیترات) خرگوش یا انسان را به نسبت 1 به 5 رقیق کنید.برای رقیق کردن میتوانید از سرم فیزیولوژی استفاده کنید.(1 پلاسما و 5 سرم فیزیولوژی)…

سپس از این پلاسمای رقیق شده مقدار 0.5 سی سی را درون یک لوله بریزید.

حال مقدار کمی از کلنی استافیلوکوک را با پلاسمای درون لوله خوب مخلوط کنید.

لوله را 4 ساعت در انکوباتور 37 درجه قرار دهید.

اگر مشاهده کردید پلاسما لخته شد،باکتری کواگولاز مثبت است و اگر لخته مشاهده نکردید میبایست 24 ساعت لوله را در انکوباتور 37 درجه قرار دهید وسپس وجودلخته را بررسی نمایید…

روش لام

ابتدا یک لام تمیز را روی سطح قرار دهید

یک قطره سرم فیزیولوژی روی آن بریزید

حال مقداری کلنی استافیلوکوک را با این سرم ف مخلوط کنید.

سپس یک قطره پلاسمای رقیق شده را به آن بیفزایید و مرتب هم بزنید.

اگر استافیلوکوک کواگولاز مثبت باشد در عرض 10 ثانیه آگلوتیناسیون بصورت ذرات توده مانند روی لام مشاهده خواهد شد.

مطالب بیشتر را در اینستاگرام آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی بخوانید : https://instagram.com/azadilab

پاسخ

سیزده + 15 =