12 آذر

میزان نرمال TSH در باردارى بر اساس گایدلاین کشورى

TSH_Pregnancy_Iranian_Guideline

میزان نرمال TSH در باردارى بر اساس گایدلاین کشورى:

– در تریمستر اول ٠/٢-٣/٩

– در تریمستر دوم ٠/۵-۴/١

– و در تریمستر سوم ٠/۶- ۴/١ میباشد،

که با مقادیرى که اینترنشنال معرفى شده متفاوت است.

TSH

بهتر است براى هر خانمى که تمایل به باردارى دارد و یا در اولین ویزیت باردارى TSH چک شود و در صورتى که بالاى ١٠ بود حتماً درمان شروع شود

و در صورتى که بین ٣/٩ و ١٠ در تریمستر اول و یا ۴/١ و ١٠ در تریمستر دوم و سوم بود ابتدا آنتى TPO و T4 چک و در صورت مثبت بودن TPO با هر تیترى و یا پایین بودن T4 کمتر از ٧/۵ درمان با لووتیروکسین شروع شود و رنج نرمال T4 در باردارى ٧/۵ – ١٨ در نظر گرفته میشود.

چک TSH از ٨ صبح تا ۶ عصر بدون نیاز به ناشتا بودن قابل انجام است و نیاز به قطع قرص لووتیروکسین نمیباشد ولى در صورت لزوم چک T3 ,T4 ,T3ru صبح روز آزمایش قرص مصرف نشود و بعد از خونگیرى قرص مصرف شود.

اگر بیمار ساب کلینیکال بود (حد فاصل مقادیرى که ذکر شد تا ١۰) و TPO و T4 نرمال بود درمان صورت نمیگیرد ولى هر ۴ هفته تا نیمه باردارى و یکبار هم بین هفته ٢۶ تا ٣٢ TSH چک میشود.

TSH

در صورت مثبت بودن TPO و یوتیروئید بودن نیز درمان انجام نمیشود ولى فالو با روش ذکر شده در بالا انجام میگیرد.

میزان ید مورد نیاز در باردارى و شیردهى به ترتیب ٢۵٠ و ٣٠٠ میباشد که با رژیم غذایى در نهایت ١۵٠ میکرو قابل تأمین است و بقیه باید با مکمل تأمین شود که قبل باردارى و سه ماه اول یدوفولیک و در سه ماهه دوم و سوم و شیردهى مکمل هاى حاوى ید توصیه میشود.

مقادیر  TSH در بارداری طبق ویلیامز 2014:

در زمان غیر بارداری: 4.25_0.34

تریمستر اول: 3.40_0.6

تریمستر دوم: 3.60_0.37

تریمستر سوم: 4.04_0.38

مطالب بیشتر را در اینستاگرام آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی بخوانید : https://instagram.com/azadilab

پاسخ

پنج − دو =