15 آبا

اوره آز تنفسی یا تستUBT

 اوره آز تنفسی یا تستUBT

هلیکوباکتر پیلوری ازباکتری های شایع درایجاد مشکلات گوارشی و ایجاد زخم معده است که بیش از نمی از مردم دنیا مبتلا هستند که اگر درمان نشود ممکن است به سرطان ختم شود.

یکی از راههای تشخیص این باکتری آزمایش خون است ولی آزمایش خون به دو دلیل مناسب نیست زیرا نمی تواند عفونت فعال و عفونت نهفته را تشخیص دهد.همچنین با آزمایش خون  نمی توان تشخیص داد که درمان جوابگو بوده یا نه زیرا بعد درمان نیز پادتن آن تا مدتها در خون می ماند.

اوره آز تنفسی یا تستUBT

روش مناسب تشخیص، تست (UBT (Urea breath test یا تست  تنفسی اوره است و برمبنای قابلیت تبدل اوره می باشد. این  تست فقط باکتری فعال را تشخیص می دهد.همچنین با این تست  می توان روند درمان را بررسی کرد. این تست نسبت به تست های سرولوژی نیز حساسیت بالاتری دارد و مناسب افرادیست که به هردلیل نمی توانند آندوسکوپی انجام دهند.

انجام تست به این صورت است که فرد پس از خوردن کپسول حاوی کربن 14 ، در یک محفظه بالون مانند به مدت 10-20 دقیقه می دمد.از آنجا که هلیکوباکتر پیلوری توانایی تبدیل اوره را به کربن دی اکسید دارد، میزان آن بررسی می شود که اگر در مدت 10 دقیقه بیشتر از 0.8 درصد میلی مول Co2و در مدت 20 دقیقه بیشتر از ۵۰% میلی مول Co2 تولید شود نتیجه مثبت تلقی می شود.

شرایط انجام تست :

– فرد حداقل باید 6 ساعت  قبل از انجام ناشتا باشد

– 4هفته قبل از انجام آنتی بیوتیک مصرف نشود.

– قبل انجام تست از داروهای مهار پمپ پروتونی مثل  امپرازول استفاده نشود

– یک ساعت قبل از انجام تست از کشیدن دخانیات خودداری شود.

با تشکر مدیریت وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی