24 آذر

بخش هورمون

بخش هورمون

یکی دیگر از بخش های پیشرفته این آزمایشگاه بخش هورمون شناسی می باشد.این بخش به دلیل داشتن دستگاههای دقیق و پیشرفته و استفاده از کیت های دقیق و معتبر  توانسته پاسخگوی انجام تست های هورمون شناسی بطور وسیع باشد.از جمله تست های این بخش تست هورمون های  جنسی نظیر ستروژن ، پروژسترون ، پرولاکتین ، آلدوسترون ، تستوسترون، اکسی توسین و کورتیزول می باشد.