24 آذر

بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی

این بخش که  دارای دستگاههای دقیق و کالیبر شده است که کلیبراسیون آنها به طور روزانه انجام می  گیرد و این امر منجر به بهبود و دقت نتیجه تست ها می شود.در این بخش تست های متنوعی از جمله CBC، ESR ، Hb ، HCT، LE Cell، دیف سلول های خونی ، رتیکولوسیت و تست های انعقای به طور کامل انجام می گیرد.