دستگاه اتمیک جذب اتمی

جهت سنجش سرب و فلزات سنگین این دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد.

پاسخ

شانزده − یازده =