20 اسف

شبیه سازی محیط سلول های توموری به کمک ظروف کشت در مقیاس نانو

شبیه سازی محیط سلول های توموری به کمک ظروف کشت در مقیاس نانو

محققان دریافته اند که محیطی در مقیاس نانو، الگوهای تجمع سلولی و ویژگی های زیستی که یادآور تومورها هستند را بهتر شبیه سازی می کند. سلول ها معمولا روی ماتریکس های دو بعدی رشد می کنند. اگرچه سلول ها به خوبی به سطح می چسبند اما این فرایند چسبندگی می تواند گهگاهی ویژگی های زیستی طبیعی سلول ها را نشان ندهد. به همین دلیل نیاز به جایگزینی برای محیط دو بعدی برای کشت و مطالعه سلول های سرطانی است.

سلول های توموری

▫ظروف کشت در مقیاس نانو، ماتریکس های تخصصی هستند که داربست موجود در شرایط بدن را شبیه سازی می کنند. این ظروف، فضایی را برای مهاجرت آزادانه و بدون چسبیدن به کف ظرف و مجتمع شدن با سایر سلول ها ارائه می کنند؛ همه این ویژگی ها برای تومورها ضروری هستند. محققان در دانشگاه Okayama ، از ویژگی های این ظروف برای مطالعه ۶۷ رده سلول زیستی استفاده کردند و روی طیفی از سلول ها تمرکز کردند که می توانند به سلول های سرطانی تبدیل شوند.

▫یک ویژگی قابل توجه سلول های سرطانی، توانایی آن ها برای رشد در بدن حتی در شرایط با اکسیژن پایین است. تحت این شرایط، سلول های سرطانی تمایل دارند ویژگی هایی شبیه سلول های بنیادی نشان دهند و در نتیجه به سلول های بنیادی سرطانی تبدیل شوند.

سلول های توموری

▫محیط درون تجمعات سلولی می تواند منجر به محرومیت اکسیژن برای سلول های موجود در این قسمت شود. در این محیط های در مقیاس نانو، برای القای بنیادینگی، محیط رشد حاوی مواد غذایی تحت عنوان محیط القای سلول های بنیادی مورد استفاده قرار گرفت. در حالی که اغلب رده های سلولی اسفروئیدهایی از سلول های توموری را شکل می دهند، الگوی جدیدی از تجعمات در برخی از موارد دیده می شود.

▫برای آنالیز بیشتر، سلول های شکل دهنده این تجمعات موسوم به سلول های PC-3 روی این ظروف ها، کشت داده شدند و سپس به موش تزریق شدند. نه تنها تجمعات سلولی بزرگ شده و ایجاد تومور کردند، بلکه آن‌ها سریعا به سایر اندام ها نیز مهاجرت کردند، این در حالی است که سلول هایی اسفروئیدها چنین رفتاری نداشتند.

▫حضور محیط القا کننده سلول های بنیادی در ظروف در مقیاس نانو، تشکیل تجمعات بزرگ تر سلول های PC-3 را القا کرد که این امر از طریق افزایش نیروهای چسبندگی بین سلولی صورت می گیرد.

▫سلول های بنیادی سرطانی، پروفایل ژنتیکی غیر معمولی دارند که شامل ژن های سلول های بنیادی و ژن های سلول های سرطانی است. انکوباسیون سلول های PC-3 در ظروف نانو منجر به القای تعداد زیادی از ژن های القا کننده پرتوانی و بنیادینگی، همراه با ژن های القا کننده توموری می شود.

▫این یافته ظروف کشت های در مقیاس نانو را گزینه ی مناسبی برای کشت سلول های توموری در محیط آزمایشگاه پیشنهاد می کند.

پاسخ

نوزده − 14 =