16 دی

سرطان تخمدان

سرطان تخمدان
چهارمین عامل مرگ و میر خانمها در جهان سرطان تخمدان که کشنده ترین سرطان در مبحث ژنیکولوژى زنان بوده و بصورت بالقوه در صورت تشخیص زودهنگام قابل درمان است.
سرطان تخمدان
از آنجا که نشانه هاى ناشى از توده هاى سرطانى تخمدان غیر اختصاصى مى باشد، ٧٠ تا ٧۵٪‏ تومورهاى سرطانى تخمدان دیر هنگام تشخیص داده مى شوند و طول عمر ۵ ساله ۴۶٪‏ دارند در صورتیکه تشخیص چنین ضایعاتى زود هنگام باشد طول عمر ۵ ساله آنها به ٩۴٪‏ مى رسد.
به عنوان یک تومورمارکر، HE4 به تنهایى بالاترین حساسیت را در تشخیص سرطانهاى تخمدان دارد خصوصاً در مرحله اول بیمارى همراهى HE4 و CA125 بالاترین حساسیت ٧۶.۴٪‏ و ٩۵٪‏ اختصاصى بودن را دارا مى باشد.
بالا بودن HE4 همراه با مقادیر نرمال CA125 بدلیل حساسیت بالاتر HE4 مى تواند پیشنهاد کننده تومورهاى تخمدان یا سرطان اندومتریال رحم باشد.
سرطان تخمدان
در صورت کشف یک توده لگنى در بیمار ارزیابى HE4 و CA125 با هم مى تواند در افتراق احتمالى خوش خیمى یا بدخیمى توده مربوط کمک کننده باشد و استفاده از آن حساسیت بالاترى از استفاده HE4 یا CA125 هر کدام به تنهایى را دارد. از اندازه گیرى HE4 و CA125 مى توان در بررسى پاسخ کلینیکى به درمان یا عود سرطان تخمدان در بیمار نیز بهره جست.

مطالب بیشتر را در اینستاگرام آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی بخوانید : https://instagram.com/azadilab

پاسخ

پنج × دو =