1-ممیزی از بخشهای فنی و غیرفنی

2-چک پرسنل از نظر به روز بودن اطلاعات آزمایشگاهی به طور مستمر

3-چک پرسنل با قراردادن نمونه های مجهول در ردیف کاری بخشهای فنی به طور مستمر

4-برگزاری کلاسهای آموزشی

5-برگزاری کلاسهای مدیریتی  با مسئولین بخشها باحضور مسئول فنی

6-برگزاری سمینارهای آموزشی

7-بررسی مستمر فرم نظرسنجی مراجعین