18 فرو

تست ویدال

تست ویدال

آزمایش ویدال برای تشخیص سرولوژی بیماری حصبه و شبه حصبه می‌باشد که علت آن‌ها آلودگی با باسیل‌های گونه سالمونلا از دسته باسیل‌های روده‌ای می‌باشد. این باسیل‌ها از راه دستگاه گوارش وارد بدن انسان می‌شوند و موجب بیماری‌های زیر می‌شوند:

– تب‌های تیفوئیدی و پاراتیفوئیدی که به نام تب‌های روده‌ای معروف است.

– سپتی سمی و عفونت خون.

– مسمومیت‌های غذایی باسیل‌های تیفوئیدی و پاراتیفوئیدی را می‌توان قبل از مثبت شدن تست ویدال به ترتیب از خون و مدفوع و ادرار جدا کرد. 90 تا 95 درصد بیماران 4 هفته بعد از ورود میکروب به بدن آزمایش ویدال آن‌ها مثبت می‌شود.

تست ویدال

آزمایش کلاسیک ویدال نخستین بار توسط ویدال دانشمند فرانسوی ارائه شد. وی از میکروب به‌عنوان آنتی‌ژن استفاده کرده و فقط آنتی‌بادی علیه فلاژل های میکروب یا آنتی‌ژن H را اندازه‌گیری می‌کرد اما بعد فیکس آنتی‌ژن‌های ساختمانی، بدنی یا سوماتیک O را در میکروب‌های گروه سالمونلا کشف و نقش آن‌ها را در بیماری‌زایی میکروب نشان داد. آنتی‌ژن H از جنس پروتئین و آنتی‌کر ضدان بیشتر از کلاس IgG است درحالی‌که ساختمان آنتی‌ژن O بیشتر از جنس لیپوپلی ساکارید و آنتی‌کر ضدان معمولاً IgM است. بنا به راین پس از درمان بیماری حصبه، آنتی O در مدت 3 تا 6 ماه منفی می‌شود اما آنتی H تا مدت‌ها مثبت باقی می‌ماند. علاوه بر 2 آنتی‌ژن فوق آنتی‌ژن دیگری از دسته آنتی‌ژن‌های سطحی یا کپسولی در اطراف آنتی‌ژن O به نام آنتی‌ژن Vi از جنس پلی ساکارید در باسیل‌های سالمونلا تیفی و سالمونلا پاراسی دیده‌شده است. آنتی‌بادی علیه این آنتی‌ژن از جنس IgM است و دیرتر از اگلوتین های O و H در خون بیمار ظاهرشده و به‌سرعت نیز از بین می‌روند. آزمایش‌های فیبریل برای تشخیص بیماری‌های تب‌دار بر اساس آگلوتیناسیون فعال یا مستقیم و جستجوی آگلوتینین ها در سرم می‌باشند. این آزمایش به 2 طریقه سریع بر روی لام و لوله‌ای انجام می‌شود. روش غربالی روی لام برای یک بررسی اجمالی سرم ها و جدا کردن نمونه‌های مثبت آن‌ها می‌باشد. چنانکه درروش بر روی لام سرمی مثبت کاذب و یا منفی کاذب باشد باید آزمایش را با روش لوله تکرار کرد تا تیتر یا عیار واقعی آنتی‌بادی معلوم شود. به‌طورکلی روش لوله بسیار دقیق‌تر و با ارزش‌تر از روش سریع روی لام است.

روش انجام:

با استفاده از سمپلر مناسب 6 مرتبه و هر دفعه 50 لاندا از سرم بیمار برداشته و روی یک کاشی تمیز در 6 قسمت با فاصله مناسب قرار می‌دهیم. سپسانتی ژن‌ها را به آن‌ها اضافه کرده و با اپلیکاتور مخلوط کرده و دایره‌ای به قطر 2.5 سانتی‌متر پهن کنید. کاشی را به‌آرامی و حداکثر ظرف 2 تا 3 دقیقه درروی دست یا روتاتور حرکت دهید. سپس نتیجه آگلوتیناسیون هر قطره سرم را زیر نور غیرمستقیم چراغ مشاهده کنید.

با تشکر مدیریت وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی

آزمایشگاه غرب تهران

 

پاسخ

هفده + هشت =