04 بهم

تست رنین

تست رنین

میزان فشار خون در بدن طی دو نوع سیستم متعادل نگه داشته می شود.

1-سیستم اعصاب سمپاتیک که در آن هورمونهای اپی نفرین و نور اپی نفرین از اعصاب سمپاتیک ترشح شده و به ایجاد فشار خون کمک می کنند.

2-سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون که در آن ابتدا هورمون رنین از کلیه ها ترشح میشود و باعث فعال شدن یک آنزیم به نام آنژیوتانسین2 می شود.این آنزیم باعث تنگ شدن رگها می شود. همچنین خود آنژیوتانسین باعث تحریک و رها شدن هورمونی به نام آلدوسترون از کورتکس غدد فوق کلیه می شود. این هورمون نیز نهایتا  موجب احتباس آب ونمک بوسیله کلیه ها شده و فشار خون را بالا می برد.

هورمون رنین که توسط سلولهایی در کلیه تولید می شود به خون ریخته می شود و ظایفی که گفته شد را انجام می دهد. از وظایف دیگر این هورمون در  پاسخ به کاهش سدیم در  جریان خون و یا کاهش حجم خون می باشد.

رنین در آزاد شدن آلدوسترون نیز نقش مهمی دارد. وظیفه آلدوسترون نیز تنظیم آب و سدیم در خون می باشد.

از دیگر وظایف رنین که جز مهمترین وظایف می باشد تبدیل پروتئین آنژیوتانسیون به آنژیوتانسین می باشد.

برخی عوامل در  افزایش میزان رنین در گردش خون موثر می باشند مانند :

1- کاهش جریان خون در کلیه

2- کاهش سدیم در مجاری کلیه

3- تحریک نوعی گیرنده به نام گیرنده های β

همچنین مصرف نمک و مسدود کننده های گیرنده β، افزایش فشار خون میزان رنین را کاهش می دهند

آماده سازی بیمار جهت تست رنیـــن

به منظور تسهیــل در تفسیر نتایــج ، لازم است که بیمــار از سه هفته قبــل از خونگیری داروهــای خود را قطـع کند. رژیم نمکــی در نتیجــه آزمایش بیمــار اثر می گذارد ، یعنی  محـدود شـــدن مصــــرف  باعــث افزایـش و رژیم آزاد آن منجــر به کاهش فعالیت رنیــن می گردد.

براین اساس بیمار باید ادرار 24 ساعته خود را که روز قبل جمـــع آوری نموده ، به منظــور انـدازه گیــری سدیــم و کرآتینیــن آن به همـــراه بیــاورد(غلظت رفرانـس رنیــن بر اسـاس غلظتهــای مختلف سدیم ادرار تعیین می شود).

با توجــه به اینکه وضع بیمــار در حـال فعـال و غیر فعـال نیــز در نتیجــه آزمایــش مؤثــر اسـت ، پیشنهاد می شود که بیمار حداقل نیم ساعت قبل از خونگیری در حال ایستاده بوده و حرکت داشته باشد.

باتشکر مدیریت وب سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی

آزمایشگاه غرب تهران

 

پاسخ

5 × پنج =