بخش  PCR 

PCR یا (  Polymerase Chain Reaction  ) واکنش زنجیره ای پلیمراز یکی از روش های  ملوکولی است که  به ازدیاد مقادیر جزئی pcr1
DNA یا RNA تا حد مشاهدهٔ آنها توسط روش‌های رایج آزمایشگاهی می پردازد. این قابلیت در ازدیاد اسیدهای نوکلئیک موجود در نمونه مورد آزمایش باعث شناسایی سریع و اختصاصی نوع میکروارگانیسم مورد نظر می‌گردد که این روش، روشی  مطمئن و حساس در زمینه تشخیص آزمایشگاهی بیماریها و شناسایی انواع سلولها می باشد.

PCR  انواع مختلفی چون Real-Time PCR, RT-PCR, PCR، Multiplex PCR و … دارد.

PCR  در سه مرحله انجام می شود:

مرحله 1: دناتوراسیون (Denaturation) : دراین مرحله DNA هدف براثرحرارت حدود 90 تا 95 درجه تک رشته ای می شود.

مرحله 2: Annealing: در این مرحله پرایمرها در محل مناسب روی رشته مکمل خود با کاهش حرارت متصل می شوند. این مرحله با دانش فنی وتجربه و توسط اپراتور صورت می گیرد. اگردمای Annealing به درستی انتخاب نشود، احتمال تکثیر غیراختصاصی  DNA وجود دارد به طوری که دردمای پایین تراز حد استاندارد محصول غیراختصاصی ودر دمای بالاتر ازمعمول عدم تکثیرDNA رخ می دهد.

مرحله 3: Extension که به وسیله آنزیم Taq DNA polymerase انجام می شود و موجب توسعه پرایمرها و همانندسازی DNA  هدف در دمای حدود72 درجه سانتیگراد انجام می گیرد.

pcr2

نتیجه چرخه سه مرحله ای فوق، سنتز دو مولکول جدیدDNA است ، سنتز DNA جدید به صورت تصاعدی آنقدر ادامه می یابد تا اینکه یکی ازمواد تشکیل دهنده محیط واکنش، کاهش یابد وغیرفعال شود. به طورکلی حدود 35-25 سیکل کافی است تا ازمقدار بسیارکم DNA صدها هزارنسخه DNA سنتز گردد.

PCR روش حساس و مدرن است که نسبت به روش های معمول آزمایشگاهی بسیار سریع تر بوده و از دقت بسیار بالاتری برخوردار است.

در این بخش کلیه آزمون های مرتبط با بیماری های ویروسی، میکروبی، عفونی و زنان، قلبی-عروقی و اورولوژی و خونی از قبیل( Haemophilus ducreyi  PCR ، HPV Genotyping ، PSA ، Chlamydia Trachomatis   PCR ، Rubella PCR  ، MTHFR – C677T) و … انجام می شود.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما مطرح نمایید . با تشکر مدیریت سایت آزمایشگاه آزادی