از جمله خدمات بخش QC:

1- ممیزی از بخشهای فنی و غیرفنی

2- چک پرسنل از نظر به روز بودن اطلاعات آزمایشگاهی به طور مستمر

3- چک پرسنل با قراردادن نمونه های مجهول در ردیف کاری بخشهای فنی به طور مستمر

4- برگزاری کلاسهای آموزشی

5- برگزاری کلاسهای مدیریتی  با مسئولین بخشها باحضور مسئول فنی

6- برگزاری سمینارهای آموزشی

7- بررسی مستمر فرم نظرسنجی مراجعین