مجموعه پاتوبیولوژی آزادی مفتخر است به عنوان آزمایشگاه مرجع به بیش از 200 مرکز توفیق خدمت رسانی را دارد  که به علت حفظ حریم شخصی ایشان از ذکر نام مراکز معذور می باشیم.